ПрАТ "Татарбунарське АТП - 15143"

Код за ЄДРПОУ: 21018895
Телефон: 04844 3-32-13
e-mail: atp15143@mail/ru
Юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул.Степова, буд.5
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Дiмоглов Костянтин Костянтинович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

11.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 21018895
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 68100, Одеська область, Татарбунарський район, мiсто Татарбунари, вул. Степова, буд. 5
5. Міжміський код, телефон та факс (244) 3-32-13, 3-22-84
6. Електронна поштова адреса atp15143@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

71 (2824), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

13.04.2018

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.atp15143.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

16.04.2018

(дата)