ПрАТ "Татарбунарське АТП - 15143"

Код за ЄДРПОУ: 21018895
Телефон: 04844 3-32-13
e-mail: atp15143@mail/ru
Юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул.Степова, буд.5
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ВАТ "Татарбунарське АТП-15143" - акцiонерне товариство для задоволення потреб народного господарства та потреб населення, надання iнших послуг не забороненних законодавством України. ВАТ "Татарбунарське АТП-15143" було створено у 1995р. на базi Татарбунарської автоколони Кiлiйського АТП-15110, державне "Татарбунарське АТП-15143". У травнi 1996 року державне пiдприємство було перетворено в процесi приватизацiї у ВАТ "Татарбунарське АТП-15143". Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.08.2012 року було прийнято рiшення про визначення типу та змiну найменування Товариства на публiчне акцiонерне товариство. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 05.04.2013 року було прийнято рішення про переведення вмпуску прстих іменних акцій ВАТ "Татарбунарське АТП №15143" із документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація).
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Дочiрних пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених стуктурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi не було.ПАТ "Татарбунарське АТП-15143" спецiалiзується на перевезеннi пасажирiв у мiських, примiських та внутрiшньомiських маршрутах, перевезення пасажирiв та вантажiв, а також надання сервiсних послуг.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; - середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу 28 (осіб), - середньої чисельності позаштатних працівників немає - осіб, які працюють за сумісництвом немає - чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 4 (осіб), - фонд оплати праці 1 017 тис. грн. - факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - у зв"язку зі збільшенням заробітної платні. - кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; немає
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; немає
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтний перiод не було.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Функціональна валюта і валюта представлення Функціональною валютою і валютою представлення звітності товариства є гривня. Короткострокова/довгострокова класифікація Актив (зобов'язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи (зобов'язання) класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання. Відстрочені доходи і відповідні витрати на підключення класифікуються як поточні. Операції в іноземній валюті немає Визнання та оцінка доходів Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що товариство отримає економічні вигоди. Доходи оцінюються за справедливою вартістю послуг. Доходи, головним чином, являють собою доходи від реалізації услуг по перевезенню пасажирів. Основні засоби та інвестиційна нерухомість Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання. Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення. Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова вартість визнається збитком від вибуття. Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву. Знос нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів: Категорія активу Термін корисного використання (роки) Комп'ютери, офісні меблі та інвентар 2-5 Інші основні засоби 2-5 Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Очікується, що залишкова вартість дорівнюватиме нулю для більшості активів. Визнання об'єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх економічних вигід від його подальшого використання або вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв'язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про фінансові результати за рік, в якому відбулось припинення визнання об'єкту. Інвестиційна нерухомість - немає. Товариство використовувало щодо інвестиційної нерухомості модель обліку за собівартістю. Знос нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів: Категорія активу Термін корисного використання (роки) Будинки та споруди 10-25 Незавершене будівництво - немає Оренда Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій. Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифікувати оренду як фінансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очікуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартість мінімальних орендних платежів перевищує 90% справедливої вартості орендованого активу. Основні засоби, придбані шляхом фінансової оренди, капіталізуються та відображаються за меншою з двох величин: справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу і збитку від зменшення корисності. Знос на орендовані активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до товариства перейде право власності на актив у кінці строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких періодів: строку корисного використання активу і строку оренди. Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків на підставі лінійного методу протягом усього строку відповідної оренди. Зменшення корисності нефінансових активів На кожну звітну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, товариство здійснює оцінку відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовувана вартість активу - це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від використання активу. Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень, генерованих іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість, вважається, що корисність активу зменшилась, і він списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову вартість грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку, за наявності. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності поточної діяльності визнаються у прибутках та збитках. Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує грошові надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. Виходячи зі специфіки операційної діяльності товариства, керівництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошові кошти, яка представляє собою усі активи товариства. На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, проводяться розрахунки відшкодовуваної вартості. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності Якщо це так, балансова вартість активу збільшується до відшкодовуваної вартості активу. Ця збільшена вартість не може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після сторнування знос коригується в майбутніх періодах з метою розподілу переоціненої балансової вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості на систематичній основі протягом строку його корисного використання. Запаси Запаси списуються по средневзвешенною собівартістю . Фінансові активи Первісне визнання та оцінка Фінансові активи згідно з МСБО (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до погашення; або фінансові активи, наявні для продажу або похідні фінансові інструменти, які були визначені як ефективний інструмент хеджування. Під час первісного визнання фінансових активів товариство присвоює їм відповідну категорію. Фінансові активи товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість та поворотну фінансову допомогу, всі з яких класифікуються як кредити та дебіторська заборгованість згідно з МСБО (IAS) 39. Кредити і дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку. Такі фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю з додаванням суми прямих витрат за операціями, якщо такі є. Подальша оцінка Після первісного визнання такі фінансові активи в подальшому відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація відображається у складі фінансових доходів у звіті про сукупний дохід. Фінансові зобов'язання Первісне визнання та оцінка Фінансові зобов'язання згідно з МСБО (IAS) 39 класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках, кредити та позики або похідні інструменти, визначені як інструменти ефективного хеджування. Під час первісного визнання фінансових зобов'язань товариство присвоює їм відповідну категорію. Фінансові зобов'язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням, а у випадку кредитів та позик, суми прямих витрат за операціями. Фінансові зобов'язання підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і позики. Подальша оцінка Доходи і витрати визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання, а також по мірі амортизації з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про сукупний дохід у складі фінансових витрат. Зменшення корисності фінансових активів Підприємство визначає, чи існують об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів відбувається тільки тоді, коли існують об'єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї або більше подій, які настали після первісного визнання активу ("у випадку виникнення збитків"), і такий випадок виникнення збитків впливає на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можуть бути надійно визначеними. Об'єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов'язання зі сплати відсотків або основної суми боргу, імовірність їх банкрутства або фінансової реорганізації, а також ознаки на підставі доступної ринкової інформації, помірного зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни в рівні прострочених платежів або в економічних умовах, які корелюють зі збитками. Відносно активів, відображених за амортизованою вартістю, товариство спочатку проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак зменшення корисності індивідуально значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. У випадку, якщо об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу, що розглядається відокремлено, суттєвого або несуттєвого відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, які оцінюються окремо на предмет зменшення корисності, і щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі. За наявності об'єктивних ознак понесення збитків в результаті зменшення корисності фінансових активів сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (не включаючи майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом. Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всіх знецінених фінансових активів. Кредити та дебіторська заборгованість разом з відповідним резервом списуються, коли немає реальної перспективи відшкодування найближчим часом. Якщо в наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності знижується або збільшується в зв'язку з подією, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Припинення визнання фінансових інструментів Фінансові активи Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних фінансових активів) відбувається у випадку, якщо: - минув термін дії прав на одержання грошових потоків від фінансового активу; - товариство передало свої права на одержання грошових потоків від активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без істотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всі ризики та вигоди від активу, або (б) товариство не передало, але і не зберігає за собою, практично всі ризики та вигоди від активу, але передало контроль над цим активом. Фінансові зобов'язання Припинення визнання фінансового зобов'язання відбувається у випадку виконання, анулювання або закінчення терміну дії відповідного зобов'язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, така заміна або модифікація відображається як припинення визнання первісного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у прибутках та збитках. Податки Платник єдиного податку Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату. Резерви Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому товариство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов'язання можна достовірно визначити. Якщо підприємство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування. Умовні активи і зобов'язання Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є ймовірним. Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов'язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною. Події після звітної дати Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан товариства на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими. 5. ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ І ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ОЦІНКАХ Облікові оцінки Деякі суми, включені до фінансової звітності або такі, що здійснюють на неї вплив, а також пов'язане з ними розкриття інформації повинні бути оцінені, що вимагає від керівництва здійснення припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки фінансової звітності. "Критична облікова оцінка" є одночасно суттєвою для відображення як фінансового стану товариства, так і результатів її діяльності та вимагає від керівництва найбільш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастіше внаслідок необхідності оцінки впливу аспектів, які за своєю суттю є невизначеними. Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому. Знос і амортизація Знос і амортизація ґрунтуються на здійснених керівництвом оцінках майбутніх строків корисного використання основних засобів і нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон'юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних нарахувань. Строки корисного використання основних засобів і нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік з урахуванням зазначених вище чинників і всіх інших суттєвих аспектів. У випадку істотних змін очікуваних строків корисного використання амортизаційні нарахування коригуються на перспективній основі. Зменшення корисності нефінансових активів Основні засоби та нематеріальні активи тестуються на зменшення корисності раз на рік або за наявності обставин, що вказують на можливість зменшення корисності. Чинники, що вважаються суттєвими для ініціювання оцінки на предмет зменшення корисності, включають таке: істотне падіння ринкових цін, суттєве недовиконання показників операційної діяльності, з огляду на історичні або очікуванні в майбутньому результати операційної діяльності, суттєві зміни у використанні активів або в загальній бізнесстратегії товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рішення про їхню ліквідацію або заміну, і пошкоджені активи або активи, зняті з експлуатації, негативні галузеві або економічні тенденції та суттєва перевитрата коштів у розвитку активів. Оцінка відшкодовуваних сум активів повинна частково ґрунтуватися на оцінках керівництва, включаючи визначення відповідних активів, що генерують грошові кошти, оцінку очікуваних показників операційної діяльності, здатність активів генерувати дохід, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому. Зміни в обставинах, а також в оцінках і припущеннях керівництва можуть призвести до збитків від зменшення корисності у відповідних періодах. Зменшення корисності дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої дебіторської заборгованості Резерв під знецінення дебіторської та іншої заборгованості формується на підставі оцінки Компанією можливості погашення дебіторської заборгованості окремими клієнтами. МСФЗ 39 вимагає оцінювати збиток від знецінення, що визначається як різниця між балансовою вартістю дебіторської заборгованості та теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ефективною процентною ставкою. Фактори, що приймаються до уваги під час оцінення дебіторської заборгованості, включають її аналіз за терміном виникнення, фінансове положення та кредитну історію покупця. Відстрочені податкові активи Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на витрати у податковому обліку, якщо існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використані збитки. Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, виходячи з імовірних строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку і стратегії податкового планування в майбутньому.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основною продукцiєю тавариства є послуги на перевезення пасажирiв.Перспективним планом виробництва окремих послуг є розширення мiжмiських та мiських маршрутiв, а також проведення роботи по збiльшенню заказiв вiд населення. На дiяльнiсть товариства впливають сезоннi змiни в сiльськiй мiсцевостi та спад пасажирiв в весняний перiод. Основними ринками сбуту та основними клiєнтами є пасажири Одеської областi, Татарбунарського району. Основними конкурентами товариства є приватнi пiдприємства якi займаються перевезенням пасажирiв. Основними ризиками є вiдкриття додаткових маршрутiв с залученням приватних пiдприємцiв зi своїм транспортом. У зв'язку з тим, що пiдприємству недостатньо власного транспорту для здiйснення всiх потреб в перевезеннi населення, емiтент залучає приватних пiдприємцiв для спiльної дiяльностi.Стан розвитку галузi залежить вiд стабiльностi цiн на бензин та запчастини, а також державної дострокової програми розвитку пасажирського автотранспорту. До перспективних планiв розвитку вiдносяться: впровадження нових методiв обслуговування iнвалiдiв та збiльшення заказiв. До постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному обсязi постачання вiдносяться: "Октан" та КП "Савченко". На дiяльнiсть товариства впливає: - збiльшення приватного транспорту; - спад пасажирiв; - опадаткування; - сезоннi змiни в сiльськiй мiсцевостi.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; В найближчий період товариство не планує будь-які значні інвестиції в зв'язку з нестачею коштів. Протягом 2015 року придбання ОЗ на суму 2 тис. грн. , відчуження ОЗ не було. Протягом 2016 року придбання або відчуження ОЗ не було. Протягом 2017 року придбання ОЗ не було, вибуття ОЗ склало 15 тис. грн.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; немає
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основні засоби утримуються з метою використання їх у процесі надання послуг та для здавання Ії в оренду іншим особам, а також для здійснення адміністративних функцій. Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) необоротних активів більше одного року. Основнi засоби знаходяться за юридичною адресою пiдприємства. Екологiчнi питання не можуть позначитись на використаннi активiв пiдприємства. Через відсутність фінансування,не плануються роботи по розширенню та капітальному будівництву. Всьго основних засобiв: первiсна вартiсть 378 тис. грн., знос 328 тис. грн., залишкова вартiсть 53 грн. Знос складає 86 % Термiн використання основних засобiв визначений облiковою полiтикою пiдприємства виходяячи iз встановленого термiну корисного використання. Обмежень на використання майна пiдприємство немає. Всi об'єкти основних засобiв є власнiстю товариства та знаходяться за юрiдичною адресою пiдприємства.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Великi цiни на бензин та запчастини.Нелегальні перевезення.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Пiдприємство знаходиться на сомофiнансуваннi.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Всi укладенi у звiтному перiодi договори було виконано.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); 1. Розширити мiжмiську маршрутну мережу. 2. Розширити примiську маршрутну мережу. 3. Заключення договорiв по перевезенню пасажирiв на бази вiдпочинку, якi знаходяться на березi Чорного моря. 4. Покращення обслуговування пасажирiв. Будемо вiдкривати додатковi маршрути з залученням приватних пiдприємцiв зi своїм транспортом. Розширення мiжмiських та мiських маршрутiв, а також проведення роботи по збiльшенню заказов вiд населення. 5.Заключення договорiв на медичне обслуговування водiїв др. пiдриємств.6.Надання додаткових послуг за використання приміщень.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Розробок та дослiджень за звiтний перiод не було.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, немає.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Вiдкриття додаткових маршрутiв, залученням транспорту часних пiдприємцiв дасть можливiсть покращати сферу обслуговування населення, збiльшення оборотних рейсiв на iснуючих маршрутах та значно покращить фiнансовий стан пiдприємства.