ПрАТ "Татарбунарське АТП - 15143"

Код за ЄДРПОУ: 21018895
Телефон: 04844 3-32-13
e-mail: atp15143@mail/ru
Юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул.Степова, буд.5
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

124.04.2017рiчнi загальнi збори акцiонерiв300.00093.000322.581Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру-правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик, тощо, що вчинятимуться товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення зборами, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.25.04.2017www.atp15143.pat.ua
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, - 24.04.2017 р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв -рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру-правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик, тощо, що вчинятимуться товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення зборами, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 300,00 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -93,00 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 322,5806%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -27 578 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -27 578 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття данного рiшення -27 578 , "проти" - 0 голосiв.