ПрАТ "Татарбунарське АТП - 15143"

Код за ЄДРПОУ: 21018895
Телефон: 04844 3-32-13
e-mail: atp15143@mail/ru
Юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул.Степова, буд.5
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21026423
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4420, 27.01.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 326, П, 000326, 18.12.2015, 26.11.2020 року
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0677, 23.02.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Відсутній
Номер та дата договору на проведення аудиту 105, 25.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 21.03.2018 - 29.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 29.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 9000
Текст аудиторського висновку (звіту) ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Адресат - керівництву ПАТ "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143" Для надання до НКЦПФР Звіт з аудиту фінансової звітності Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143", що складається зі звіту про фінансовий стан (баланс) на 31 грудня 2017 року, звіту про сукупний дохід (звіт про фінансові результати), звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, а також приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії на 31 грудня 2017 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) . Основа для думки із застереженням Ми не спостерігали за інвентаризацією активів і зобов'язань станом на кінець дня 31 грудня 2017 року, оскiльки були призначені пiсля дати її проведення компанією. Однак, цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комісія, якiй висловлено довiру, згiдно МСА. Але з огляду на те, що ми не проводили інвентаризацію, не спостерігали за ходом її проведення, що вимагає МСА 500, а їх наявність вибірково була підтверджена нами альтернативними методами, ми не можемо дати повної аудиторської гарантії щодо залишків по ним. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) рік видання 2015, затверджених в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 344 від 04.05.2017 року, зокрема до МСА № 700 (переглянутий) "Формулювання думки та складання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 (переглянутий) "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", № 706 (переглянутий) "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів". Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності Товариство станом на 31.12.2017 року має непокриті збитки у розмірі 85 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ходi перевiрки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть". Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням" та розділі "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності", ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті. Інша інформація Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати групу чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування групи. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: " ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; " отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; " оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; " доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість групи продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити групу припинити свою діяльність на безперервній основі. " оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги Стан корпоративного управління Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори, Наглядова рада, Правління та Ревізійна комісія. Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки фінансово-господарської діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції. Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Наглядова рада. Протягом останніх трьох років аудиторські перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік. Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілі та стратегії і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. Визначення вартості чистих активів. Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. Вартість чистих активів керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15143" має від'ємне значення у розмірі 9 тис. грн. та зареєстрований статутний капітал складає 77 тис. Таким чином, вартість чистих активів є меншою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, ПАТ "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15143" не дотримується вимог чинного законодавства. Аудит активів За станом на 31.12.2017 року загальні активи ПАТ "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15143" в порівнянні з даними на початок 2017 року зменшились на 12,9 % і відповідно складають 81 тис. грн. Ми не спостерігали за інвентаризацією активів і зобов'язань станом на кінець дня 31 грудня 2017 року, оскiльки були призначені пiсля дати її проведення компанією. Однак, цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комісія, якiй висловлено довiру, згiдно МСА. Але з огляду на те, що ми не проводили інвентаризацію, не спостерігали за ходом її проведення, що вимагає МСА 500, а їх наявність вибірково була підтверджена нами альтернативними методами, ми не можемо дати повної аудиторської гарантії щодо залишків по ним. Розмір активів підприємства визначений без суттєвих перекручень та реально і вірно відображений у фінансовій звітності згідно МСФО. Під час проведення аудиту активів аудитор не дає абсолютну гарантію того, що перевірена інформація вільна від суттєвих помилок. Аудит зобов'язань і забезпечень. Станом на 31.12.2017 року загальні зобов'язання Товариства збільшились до 90 тис. грн., тобто на 50 %. Довгострокові зобов'язання, станом на 31.12.2017 року відсутні. Розмір зобов'язань підприємства визначений без суттєвих перекручень та реально і вірно відображений у фінансовій звітності згідно МСФО. Під час проведення аудиту зобов'язань аудитор не дає абсолютну гарантію того, що перевірена інформація вільна від суттєвих помилок. Аудит власного капіталу Станом на 31.12.2017 року загальний розмір власного капіталу ПАТ "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143" має від'ємне значення у розмірі 9 тис. грн., з яких зареєстрований статутний капітал складає 77 тис. грн., та непокритий збиток станом на 31.12.2017 року складає 86 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ходi перевiрки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть". Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений у повному обсязі. Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 76 500,00 грн., кiлькiсть акцiй 306 000 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. Зменшення власного капіталу відбулося за рахунок отриманого збитку поточного року. На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності ПАТ ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143" відображених у фінансовій звітності. Збиток поточного року складає 42 тис. грн. На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм МСБО 18 "Дохід". За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2017 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2017 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства, а також розкриває інформацію про них. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ Код ЄДРПОУ 21026423 Місцезнаходження 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 Дата державної реєстрації 23 травня 1995 року Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1 Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторську перевірку професійних учасників ринку цінних паперів № 326 від 19.03.2013 р. чинно до 26.11.2020 р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0677, рішення АПУ від 23.02.2017 № 339/3 чинне до 31.12.2022 року ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143" Код ЕДРПОУ 21018895 Місцезнаходження 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, буд. 5 Дата державної реєстрації 31 травня 1996 року № 1 549 120 0000 000267 Основні види діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Статутний капітал, грн. 76 500,00 грн. Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку Аудиторська перевірка проводилася згідно угоди № 105 від 25 січня 2018 року. Період, яким охоплено проведення аудиту: Перевірку ПАТ "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143" проведено за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року. Дата початку та дата закінчення аудиту: ПАТ "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143" перевірявся аудиторами з 21 березня 2018 року по 29 березня 2018 року. Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є ___________________ Сергій Тимофєєнко (сертифікат аудитора серії А №2360) Директор Ольга Пархоменко (сертифікат аудитора серії А №006098) 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 29.03.2018 року
д/н
д/н
д/н