ПрАТ "Татарбунарське АТП - 15143"

Код за ЄДРПОУ: 21018895
Телефон: 04844 3-32-13
e-mail: atp15143@mail/ru
Юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул.Степова, буд.5
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) серія ААБ № 697084
3. Дата проведення державної реєстрації 31.05.1996
4. Територія (область)* Одеська область
5. Статутний капітал (грн) 76500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 28
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.31 - ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МІСЬКОГО ТА ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ

49.39 - ІНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. І. У.

68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

10. Органи управління підприємства

Система корпоративного управління діє згідно кодексу та принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Голова правління та Ревізійна комісія.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Філія Одеське обласне управління АТ" Ощадбанк"
2) МФО банку 328845
3) Поточний рахунок 26001300040326
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н