ПрАТ "Татарбунарське АТП - 15143"

Код за ЄДРПОУ: 21018895
Телефон: 04844 3-32-13
e-mail: atp15143@mail/ru
Юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул.Степова, буд.5
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дiмоглов Костянтин Костянтинович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** Середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Татарбунарське АТП-15143", начальник колони
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2017, 5 років
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не дала згоди на розповсюдження інформації стосовно винагороди. Переобрання посадової особи згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2017 року на 5 років Стаж керівної роботи 31 рік Попередні посади: Механік, Начальник колони АТП Голова правління ВАТ "Татарбунарське АТП-15143" ПАТ "Татарбунарське АТП-15143", голова правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Голова правління Товариства керує роботою Правління. Голова правління вправі без доручення здійснювати дїі від імені Товариства, окрім тих, що згідно з цим Статутом належать до виключної компетенції Загальних зборів, та Наглядової ради. Голова правління, уповноважений керувати поточними справами Товариства, представляти Товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами, вести від імені Товариства переговори та укладати господарські та інші угоди, видавати довіреності, відкривати рахунки у банках, з урахуванням обмежень компетенції, що встановлені Статутом, зокрема, Голова правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства приймає та звільняє працівників Товариства. Голова правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що згідно з законодавством і цим Статутом належать до компетенції загальних зборів, Наглядової ради. Голова правління Товариства організує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам та Спостережній раді. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вєлєва Олена Михайлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1954
5) освіта** Середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ЗАТ "Лідер"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.11.2008, Безстроково
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Головний бухгалтер ПАТ "ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №15143", Посадова особа не дала згоди на розповсюдження інформації стосовно винагороди. Переобрання протягом року не було. Стаж керіної роботи 21 рік Перелік попередніх посад: Бухгалтер ТУОФ Головний бухгалтер ЗАТ "Лідер" Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства.Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Акціями товариства не володіє.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дуднiк Євдокія Макарiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Татарбунарське АТП-15143", диспечер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2017, 5 років
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не дала згоди на розповсюдження інформації стосовно винагороди. Стаж керівної роботи 21 рік Переобрання посадової особи згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2017 року на 5 років Попередні посади: Кладовщик Касир Диспетчер Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його питань; Прийняття рішень про отримання будь-яких кредитів;Визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства; Утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; Розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти (з урахуванням обмежень, |встановлених Статутом; Затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства; Прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них методів заохочення та накладення стягнень; Прийняття рішення про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства; Надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства; Обрання голови та заступника голови правління, їх звільнення, визначення їх функцій та повноважень; Проведення позапланових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності; Організації праці; Затвердження договорів (угод), які укладаються головою правління на суму, що перевищує 10 000(десять тисяч) гривень; Визначення розмірів заробітної плати та інших виплат; Прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зiмченко Степанiда Грегорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1956
5) освіта** Середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Татарбунарське АТП-15143",в.о. нач. по експлуатацiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2017, до наступних загальних зборiв
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Попередній розгляд всіх питань які підлягають внесенню на загальні та позачергові збори акціонерів; аналізує дії правління Товариства, щодо управління; надає Вищому органу Товарисва пропозиції з питань, що стосуються діяльності Товариства; розглядає фінансові звіти, узгоджує винагороди членів правління. Посадова особа Голова наглядової ради Зiмченко Степанида Георгiївна (паспорт: серiя КК номер 474711 виданий Татарбунарським РВ УМВС України в Одеськiй областi 23.03.2000) Посадова особа як член наглядової ради обрана за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017 р., як Голова наглядової ради обрана рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2017 р. (протокол наглядової ради вiд 24.04.2017 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.78170% на суму 2128.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник голови правлiння з експлуатацiї. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером. Посадова особа не дала згоди на розповсюдження інформації стосовно винагороди. На даний момент пенсіонер, Стаж керівної роботи 21 рік Перелік попередніх посад: Агент ГОССТРАХА Бухгалтер ВАТ "Татарбунарське АТП-15143" ВАТ "Татарбунарське АТП-15143",в.о. нач. по експлуатацiї.


1) посада* Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бурдужа Лідія Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ВАТ "Татарбунарське АТП-15143"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2017, 5 років
9) опис Непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини немає. Ревізійна комісія Обов'язки згідно статуту товариства: Перевірка фінансово - господарської діяльності товариства. Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Бурдужа Лiдiя Володимирiвна (паспорт: серiя КЕ номер 934110 виданий Татарбунарським РВ УМВС України в Одеськiй областi 05.02.2003) Посадова особа як член ревiзiйної комiсiї обрана рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р., як Голова ревiзiйної комiсiї обрана рiшенням ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 24.04.2017 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.65360% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер. Стаж керівної роботи 15 років Посадова особа не дала згоди на розповсюдження інформації стосовно винагороди. Працює: Бухгалтер Виконавчої служби татарбунарського району Перелік попередніх посад: Головний бухгалтер ГОССОВЕту Головний бухгалтер АТП 15143


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Унгурян Вiктор Семенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** Середньо-технічне
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова ревізійної комісії ПАТ "Татарбунарське АТП -15143"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2017, 5 років
9) опис Непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не дала згоди на розповсюдження інформації стосовно винагороди. Стаж керівної роботи 10 років Член правлiння Унгурян Вiктор Семенович обрано 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.71890% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - водiй. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Зараз приватний підприємець Перелік попередніх посад: Голова ревізійної комісії ПАТ "Татарбунарське АТП -15143" Водій Правління Обов'язки: Затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його питань; Прийняття рішень про отримання будь-яких кредитів;Визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства; Утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; Розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти (з урахуванням обмежень, |встановлених Статутом; Затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства; Прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них методів заохочення та накладення стягнень; Прийняття рішення про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства; Надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства; Обрання голови та заступника голови правління, їх звільнення, визначення їх функцій та повноважень; Проведення позапланових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності; Організації праці; Затвердження договорів (угод), які укладаються головою правління на суму, що перевищує 10 000(десять тисяч) гривень; Визначення розмірів заробітної плати та інших виплат; Прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Григоренко Анатолiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Механік ВАТ "Тататрбунарське АТП №15143"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2017, до наступних загальних зборiв
9) опис Посадова особа не дала згоди на розповсюдження інформації стосовно винагороди. Посадова особа Член наглядової ради Григоренко Анатолiй Iванович (паспорт: серiя КМ номер 654382 виданий Татарбунарським РВ УМВС України в Одеськiй областi 06.05.2010) обрано 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.22220% на суму 170.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - механiк, приватний пiдприємець. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Посадова особа є акцiонером. Останні 5 років працював на ВАТ "Тататрбунарське АТП №15143". Зараз приватний підприємець. Стаж керівної роботи 6 років Повноваження та обов'язки посадової особи : До виключної компетенції Наглядової ради, встановленої чинним законодавством України та цим Статутом, належить: а) усунення від виконання обов'язків Голови членів Наглядової ради б) усунення від виконання обов'язків Голови та членів Правління; в) призначення (за поданням Голови Правління) на службові посади керівників основних напрямків роботи Товариства (виробництво, фінанси, комерція, бухгалтерська справа) і основних виробничих підрозділів, а також усунення (звільнення) від службових посад таких керівників на підставах, наведених у підпункті в) цього пункту; г) затвердження за поданням Правління порядку денного загальних зборів акціонерів; а також попередній розгляд усіх питань (з пропозиціями рішень по цих питаннях), що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів; д) затвердження внутрішніх положень, які регламентують діяльність Товариства в цілому і які не відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства (організаційна структура управління Товариства, положення про розподіл прибутку, нарахування і сплату дивідендів, про преміювання, матеріальне заохочення, та тому подібне); є) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів; є) затвердження рішення Правління про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій; ж) затвердження рішення Правління про придбання або продаж часток (акцій, долів), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів; з) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; і) прийняття рішення про створення спільних підприємств; й) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; к) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; л) обрання виконуючого обов'язки Голови Правління; м) затвердження рішення Правління про випуск облігацій; н) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо; о) попереднє узгодження рішень Правління з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Правлінню на укладення таких угод; п) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; р) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; с) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; т) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень, розгляд та затвердження висновків цих комісій, а також прийняття рішень щодо усунення виявлених порушень та недоліків; у) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; ф) прийняття в інтересах акціонерів та акціонерного Товариства в цілому будь-яких рішень та оперативних заходів: по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; по упередженню дій, які можуть бути нанесені майновим інтересам Товариства і його ділової репутації, тощо (з подальшим, при необхідності, затвердженням таких рішень і заходів на Загальних зборах акціонерів). Рішення щодо питання вказаного в пункті "т", вважається прийнятим лише у разі, якщо за нього проголосують всі члени Наглядової Ради (їх представники), які беруть участь у засіданні. Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту. Відкликання покладених вище на Наглядову раду компетенції і функцій здійснюється за рішенням Загальних зборів, шляхом прийняття ними відповідних змін та доповнень до цього Статуту. Наглядова рада (її члени) у межах своєї компетенції має такі права: а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв; б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються; в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності; г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства; д) брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; є) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу; є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству; ж) приймати оперативні рішення з кадрових питань, що належать до її виключної компетенції і наведені у підпунктах з позначкою а), б), в), г), д), є) підпункту 9.2.3 цього Статуту; з) приймати рішення по визначенню способу та розміру відшкодування посадовими особами Товариства, які за рішенням Наглядової ради були притягнені до майнової відповідальності: і) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актів Товариства. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нєдялков Iван Георгiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1967
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Водій
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2017, до наступних загальних зборiв
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи : До виключної компетенції Наглядової ради, встановленої чинним законодавством України та цим Статутом, належить: а) усунення від виконання обов'язків Голови членів Наглядової ради б) усунення від виконання обов'язків Голови та членів Правління; в) призначення (за поданням Голови Правління) на службові посади керівників основних напрямків роботи Товариства (виробництво, фінанси, комерція, бухгалтерська справа) і основних виробничих підрозділів, а також усунення (звільнення) від службових посад таких керівників на підставах, наведених у підпункті в) цього пункту; г) затвердження за поданням Правління порядку денного загальних зборів акціонерів; а також попередній розгляд усіх питань (з пропозиціями рішень по цих питаннях), що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів; д) затвердження внутрішніх положень, які регламентують діяльність Товариства в цілому і які не відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства (організаційна структура управління Товариства, положення про розподіл прибутку, нарахування і сплату дивідендів, про преміювання, матеріальне заохочення, та тому подібне); є) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів; є) затвердження рішення Правління про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій; ж) затвердження рішення Правління про придбання або продаж часток (акцій, долів), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів; з) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; і) прийняття рішення про створення спільних підприємств; й) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; к) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; л) обрання виконуючого обов'язки Голови Правління; м) затвердження рішення Правління про випуск облігацій; н) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо; о) попереднє узгодження рішень Правління з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Правлінню на укладення таких угод; п) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; р) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; с) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; т) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень, розгляд та затвердження висновків цих комісій, а також прийняття рішень щодо усунення виявлених порушень та недоліків; у) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; ф) прийняття в інтересах акціонерів та акціонерного Товариства в цілому будь-яких рішень та оперативних заходів: по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; по упередженню дій, які можуть бути нанесені майновим інтересам Товариства і його ділової репутації, тощо (з подальшим, при необхідності, затвердженням таких рішень і заходів на Загальних зборах акціонерів). Рішення щодо питання вказаного в пункті "т", вважається прийнятим лише у разі, якщо за нього проголосують всі члени Наглядової Ради (їх представники), які беруть участь у засіданні. Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту. Відкликання покладених вище на Наглядову раду компетенції і функцій здійснюється за рішенням Загальних зборів, шляхом прийняття ними відповідних змін та доповнень до цього Статуту. Наглядова рада (її члени) у межах своєї компетенції має такі права: а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв; б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються; в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності; г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства; д) брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; є) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу; є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству; ж) приймати оперативні рішення з кадрових питань, що належать до її виключної компетенції і наведені у підпунктах з позначкою а), б), в), г), д), є) підпункту 9.2.3 цього Статуту; з) приймати рішення по визначенню способу та розміру відшкодування посадовими особами Товариства, які за рішенням Наглядової ради були притягнені до майнової відповідальності: і) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актів Товариства. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. Посадова особа не дала згоди на розповсюдження інформації стосовно винагороди. Посадова особа Член наглядової ради Нєдялков Iван Георгiйович (паспорт: серiя КК номер 513181 виданий Татарбунарським РВ УМВС України в Одеськiй областi 09.08.2000) обрано 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.65360% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - водiй. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Посадова особа є акцiонером. Стаж керівної роботи 6 років


1) посада* Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панчев Олександр Костянтинович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Райпотребсоюз, водій
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2017, 5 років
9) опис Ревізійна комісія Обов'язки згідно статуту товариства: Перевірка фінансово - господарської діяльності товариства. Посадова особа член ревiзiйної комiсiї обрана 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.65360% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - водiй. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Стаж керівної роботи 6 років Посадова особа не дала згоди на розповсюдження інформації стосовно винагороди. Працює: ПАТ «АТП15143» водій, ініші посади не обіймає Перелік попередніх посад: Райпотребсоюз, Водій ПАТ «АТП15143» водій


1) посада* Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сивоконь Іван Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** н.д.м «ПосполітСервіс водій
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2017, 5 років
9) опис Непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини немає. Ревізійна комісія Обов'язки згідно статуту товариства: Перевірка фінансово - господарської діяльності товариства. Посадова особа член ревiзiйної комiсiї обрана 24.04.2017 р.(дата вчинення дiї 24.04.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.32680% на суму 250.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - водiй. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 р. Стаж керівної роботи 6 років Посадова особа не дала згоди на розповсюдження інформації стосовно винагороди. Працює: н.д.м «ПосполітСервіс водій Перелік попередніх посад: н.д.м «ПосполітСервіс водій


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняДiмоглов Костянтин Костянтиновичд/н115563.7764705911556000
Член правлiнняДуднiк Євдокiя Макарiвнад/н22000.718954252200000
Голова наглядової радиЗiмченко Степанiда Грегорiвнад/н85122.781699358512000
Голова ревiзiйної комiсiїБурдужа Лiдiя Володимирiвнад/н20000.653594772000000
Член правлiнняУнгурян Вiктор Семеновичд/н22000.718954252200000
Член наглядової радиГригоренко Анатолiй Iвановичд/н6800.22222222680000
Член наглядової радиНєдялков Iван Георгiйовичд/н20000.653594772000000
Член ревiзiйної комiсiїПанчев Олександр Костянтиновичд/н20000.653594772000000
Член ревiзiйної комiсiїСивоконь Iван Iвановичд/н10000.326797391000000
Усього 32148 10.50588235 32148 0 0 0