ПрАТ "Татарбунарське АТП - 15143"

Код за ЄДРПОУ: 21018895
Телефон: 04844 3-32-13
e-mail: atp15143@mail/ru
Юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул.Степова, буд.5
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань порядку денного: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв). 4. Розгляд звiту правлiння за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння 5. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 6. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2016 рiк. За-твердження розмiру рiчних дивiдендiв 8. Прийняття рiшення про змiну типу (найменування) Товариства. 9. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства у новiй редакцiї та його держа-вної реєстрацiї. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства. 11. Обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства. 13. Обрання голови та членiв правлiння Товариства. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з головою та членами правлiння. 14. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. 16. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Всi питання порядку денного розглянутi, прийнятi бiльшiстю голосiв. додатковi пропозицiї не вносилися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.