ПрАТ "Татарбунарське АТП - 15143"

Код за ЄДРПОУ: 21018895
Телефон: 04844 3-32-13
e-mail: atp15143@mail/ru
Юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул.Степова, буд.5
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АКФ "ГРАНТЬЕ" у виглядi ТОВ
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21026423
Місцезнаходження УКРАЇНА", Одеська область, Приморський район, м. Одеса, 65010, проспект Адмiральський 33-А, оф. 210
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4420
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2011
Міжміський код та телефон (0482) 32-46-99
Факс 32-46-99
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Згiдно угоди

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Регран"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23876083
Місцезнаходження УКРАЇНА", Одеська область, д/н, м. Одеса, 65078, вул. Космонавтiв, 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №399213
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.09.2010
Міжміський код та телефон (0482) 37-04-52
Факс 37-04-52
Вид діяльності на профiсiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть, а саме дiяльнiсть з ведення реєстру властникiв iменних цених папарiв
Опис Змiна вiдбулася за власним бажанням акцiонерiв товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження УКРАЇНА", Київська область, д/н, м. Київ, 01001, вул. Б.Гринченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 2791074
Факс 044 2791249
Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiя цiнних паперiв
Опис Депозитарiй обран згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2013 року.