ПрАТ "Татарбунарське АТП - 15143"

Код за ЄДРПОУ: 21018895
Телефон: 04844 3-32-13
e-mail: atp15143@mail/ru
Юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул.Степова, буд.5
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАТАРБУИАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО №15143" (ПАТ "АТП 15143") зареєстроване 31.05.1996 року, свiдоцтво про державну реєстрацiю за № 1 549 120 0000 000267 видане Татарбунарської райадмiнiстрацiєю Одеської областi. Дiяльнiсть товариства складається з операцiй про надання послуг з перевезення пасажирiв.. Юридична адреса товариства: 68100 Одеська область, м. Татарбунари, вул. Степова, 5 . На 31 грудня 2017 року акцiонерний капiтал товариства представлений наступним чином: Кiлькiсть Частка, % Фiзичнi особи - резиденти 298630 97,592 Юридичнi особи - резиденти 7370 2,408 Разом 306000 100,00000 Акцiонери, частка участi яких перевищує 10%, немає. Iнформацiя про дочiрнi та асоцiйованi компанiї - немає. Засновником ПАТ "ППI "АТП 15143" Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України по Одеський областi. Середня кiлькiсть працiвникiв товариства у 2017 роцi становила 28 осiб. 2. УМОВИ ФУНКЦIОНУВАННЯ, РИЗИКА ТА ЕКОНОМIЧНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНI Україна, чия економiка є такою, що розвивається, та має вiдносно високi економiчнi та полiтичнi ризики, продовжує впроваджувати економiчнi реформи та розвивати законодавчу, податкову та регуляторну бази згiдно з вимогами ринкової економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки великою мiрою залежить вiд цих реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, що вживаються урядом, разом з податковим, юридичним та полiтичним розвитком. Економiки, що розвиваються, є чутливими до ринкових коливань та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та ускладнення умов кредитування в Українi. Новi змiни в законi про "Автомобiльний транспорт" дають право на здiйснення пасажирських перевезень (приватним пiдприємцям) перенасищилi ринок послуг, а саме, збiльшилася iнтенсивнiсть пасажирського автотранспорту у зв'язку з вiдсутнiстю контролю над пасажирськими маршрутами, як на примiських, так i на мiжмiських маршрутах. У зв'язку з цим чинником багато маршрутiв стали мало рентабельними а багато збиткових. 3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI Ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях i всi суми округленi до найближчої тисячi. Заява про вiдповiднiсть Фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Компанiєю прийнятi всi стандарти, що опублiкованi та вступили до дiї для звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2012 року та ранiше. 4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Функцiональна валюта i валюта представлення Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi товариства є гривня. Короткострокова/довгострокова класифiкацiя Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. Вiдстроченi доходи i вiдповiднi витрати на пiдключення класифiкуються як поточнi. Операцiї в iноземнiй валютi немає Визнання та оцiнка доходiв Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що товариство отримає економiчнi вигоди. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю послуг. Доходи, головним чином, являють собою доходи вiд реалiзацiї услуг по перевезенню пасажирiв. Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть Вартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики капiталiзуються. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання. Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення. Якщо капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх залишкова балансова вартiсть визнається збитком вiд вибуття. Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву. Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: Категорiя активу Термiн корисного використання (роки) Комп'ютери, офiснi меблi та iнвентар 2-5 Iншi основнi засоби 2-5 Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. Очiкується, що залишкова вартiсть дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв. Визнання об'єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання об'єкту. Iнвестицiйна нерухомiсть - немає. Товариство використовувало щодо iнвестицiйної нерухомостi модель облiку за собiвартiстю. Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: Категорiя активу Термiн корисного використання (роки) Будинки та споруди 10-25 Незавершене будiвництво - немає Оренда Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифiкувати оренду як фiнансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очiкуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартiсть мiнiмальних орендних платежiв перевищує 90% справедливої вартостi орендованого активу. Основнi засоби, придбанi шляхом фiнансової оренди, капiталiзуються та вiдображаються за меншою з двох величин: справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу i збитку вiд зменшення корисностi. Знос на орендованi активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо вiдсутня об'рунтована впевненiсть у тому, що до товариства перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких перiодiв: строку корисного використання активу i строку оренди. Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на пiдставi лiнiйного методу протягом усього строку вiдповiдної оренди. Зменшення корисностi не фiнансових активiв На кожну звiтну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, товариство здiйснює оцiнку вiдшкодованої вартостi активу. Вiдшкодована вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу. Вiдшкодована вартiсть визначається для окремого активу, за вирахуванням випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що кориснiсть активу зменшилась, i вiн списується до вiдшкодовуваної вартостi. IIри оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову вартiсть грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку, за наявностi. У разi неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнаються у прибутках та збитках. Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу активiв, яка генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежнi вiд грошових надходжень вiд iнших активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки операцiйної дiяльностi товариства, керiвництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошовi кошти, яка представляє собою усi активи товариства. На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, проводяться розрахунки вiдшкодовуваної вартостi. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi Якщо це так, балансова вартiсть активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi активу. Ця збiльшена вартiсть не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за вирахуванням амортизацiї, якби у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi активу. Таке сторнування вартостi визнається у складi прибуткiв та збиткiв. Пiсля сторнування знос коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу за вирахуванням його iквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi протягом строку його корисного використання. Запаси Запаси списуються по средневзвешенною собiвартiстю . Фiнансовi активи Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi активи згiдно з МСБО (IА8) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до погашення; або фiнансовi активи, наявнi для продажу або похiднi фiнансовi iнструменти, якi були визначенi як ефективний iнструмент хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю. Фiнансовi активи товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та поворотну фiнансову допомогу, всi з яких класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть згiдно з МСБО (1А8) 39. Кредити i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Такi фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю з додаванням суми прямих витрат за операцiями, якщо такi є. Подальша оцiнка Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи в подальшому вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя вiдображається у складi фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд. Фiнансовi зобов'язання Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi зобов'язання згiдно з МСБО (IА8) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти ефективного хеджування. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю. Фiнансовi зобов'язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням, а у випадку кредитiв та позик, суми прямих витрат за операцiями. Фiнансовi зобов'язання пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також кредити i позики. Подальша оцiнка Доходи i витрати визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання, а також по мiрi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових витрат. Зменшення корисностi фiнансових активiв Пiдприємство визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу ("у випадку виникнення збиткiв"), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути надiйно визначеними. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають су ггєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати вiдсоткiв або основної суми боргу, iмовiрнiсть їх банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також ознаки на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками. Вiдносно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, товариство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. У випадку, якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається вiдокремлено, суттєвого або несуттєвого вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не оцiнюються на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. За наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не включаючи майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв. Кредити та дебiторська заборгованiсть разом з вiдповiдним резервом списуються, коли немає реальної перспективи вiдшкодування найближчим часом. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується в зв'язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Припинення визнання фiнансових iнструментiв Фiнансовi активи Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо: - минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу; - товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за "транзитною" угодою; або (а) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом. Фiнансовi зобов'язання Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у прибутках та збитках. Податки Платник єдиного податку Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату. Резерви Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому товариство має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна достовiрно визначити. Якщо пiдприємство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, шо стосуються резерву, вiдображаються у прибутках та збитках за вирахуванням вiдшкодування. Умовнi активи i зобов'язання Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Подiї пiсля звiтної дати Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан товариства на звiтну дату (коригуючи подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючи ми подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. 5. ОБЛIКОВI ОЦIНКИ I ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI В ОЦIНКАХ Облiковi оцiнки Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї вплив, а також пов'язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, шо вимагає вiд керiвництва здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. "Критична облiкова оцiнка" є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового стану товариства, так i результатiв її дiяльностi та вимагає вiд керiвництва найбiльш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за своєю суттю є невизначеними. Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому. Знос i амортизацiя Знос i амортизацiя 'рунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань. Строки корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi. Зменшення корисностi не фiнансових активiв Основнi засоби та нематерiальнi активи тестуються на зменшення корисностi раз на рiк або за наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi. Чинники, що вважаються суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: iстотне падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв або в загальнiй бiзнес стратегiї товариства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї та суттєва перевитрата коштiв у розвитку активiв. Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково 1рунтуватися на оцiнках керiвництва, включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому. Змiни в обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах. Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської заборгованостi Резерв пiл знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi формується на пiдставi оцiнки Компанiєю можливостi погашення дебiторської заборгованостi окремими клiєнтами. МСФЗ 39 вимагає оцiнювати збиток вiд знецiнення, що визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ефективною процентною ставкою. Фактори, що приймаються до уваги пiд час оцiненя дебiторської заборгованостi, включають її аналiз за термiном виникнення, фiнансове положення та кредитну iсторiю покупця. Вiдстроченi податковi активи Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що вiдносяться на витрати у податковому облiку, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку i стратегiї податкового планування в майбутньому. 7. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ В ЯКОСТI КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Дата першого застосування МСФЗ - 1 сiчня 2012 року. У зв'язку з обраною датою застосування порiвняльна iнформацiя за минулi перiоди не надається. 8. ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДКИ 030, 031, 032 БАЛАНСУ) (тис.грн) Транспортнi засоби Споруди Iншi основнi засоби Усього Первiсна вартiсть: На 01.01.2017 30 305 58 393 Надходження - - - - Вибуття 15 - - - На 31.12.2017 15 305 58 378 Знос та збитки вiд зменшення корисностi На 01.01.2017 29 256 52 337 Нарахований знос за рiк - 2 1 3 Вибуття 15 - - 15 На 31.12.2017 14 258 53 325 Залишкова вартiсть На 01.01.2017 1 49 6 56 На 31.12.2017 1 47 5 53 9 ВИРОБНИЧI ЗАПАСИ (РЯДОК 1100 БАЛАНСУ) Запаси 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Запаснi частини 4 4 4 Iншi матерiали 4 4 4 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети З З 3 Разом 11 11 11 10.ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ (РЯДОК 1035 БАЛАНСУ) НЕМАЄ 11.IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ (РЯДКИ 1030 БАЛАНСУ)НЕМАЄ 12.ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядки 1125 Балансу) (тис.грн) Види за основними групами покупцiв 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Дебiторська заборгованiсть за наданi послуги 8 14 6 Разом чиста реалiзацiйна вартiсть 8 14 6 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 Балансу) (тис.грн) Види за основними групами постачальникiв 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Заборгованiсть за договором з надання дотацiї - - - Разом чиста реалiзацiйна вартiсть - - - дебiторська заборгованiсть Е безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi товариства. 13.ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДКИ 1165 БАЛАНСУ) (тис.грн) 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Грошовi кошти в банку в нацiональнiй валютi 1 12 11 Разом 1 12 11 14.IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ (РЯДОК 1190 БАЛАНСУ) НЕМАЄ 15.СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ (РЯДОК 1400 БАЛАНСУ) На 31 грудня 2017 р. статутний капiтал становив 77 тис. гри., та складався з 306000 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн кожна. Дивiденди у 2017-му роцi не оголошувалися та не виплачувалися. 16.IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ (РЯДОК 1410 БАЛАНСУ) НЕМАЄ 17.ПОТОЧНI ЗОБОВЯЗАННЯ И ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (РЯДОК 1610,1625,1630 БАЛАНСУ) Види за основними групами податкiв 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 з бюджетом 6 8 20 зi страхування 12 4 10 з оплати працi 34 41 58 18. ДОХОДИ I ВИТРАТИ Доходи вiд основної дiяльностi (без урахування ПДВ) (рядок 2000 Звiту про фiнансовi результати) (тис.грн) Основнi види доходiв 2016 2017 Доходи вiд надання послуг 790 1344 Разом 790 1344 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (рядок 2050 Звiту про фiнансовi результати) (тис.грн) Основнi елементи собiвартостi 2016 2017 Витрати на оплату працi 446 920 Вiдрахування на соцiальнi заходи 93 198 Амортизацiя 1 2 Матерiали 151 111 Iншi витрати, що вiдносяться до собiвартостi послуг - - Разом 691 1231 Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130 Звiту про фiнансовi результати) (тис.грн) Основнi види витрат 2016 2017 Витрати на оплату працi адмiнiстративного персоналу 69 97 Вiдрахування на соцiальнi заходи 19 10 Послуги зв'язку 1 1 Амортизацiя 3 2 Iншi адмiнiстративнi послуги 1 10 Разом 93 120 Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати) (тис.грн) Основнi види витрат 2016 2017 Визнанi штрафи 1 - Єдиний податок (5%) 39 35 Разом 40 35 19. ХАРАКТЕР ТА СТУПIНЬ РИЗИКIВ, ЩИ ВИНИКАЮТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ФIНАНСОВИМИ IНСТРУМЕНТАМИ Основнi фiнансовi iнструменти товариства включають процентнi кредити та позики, грошовi кошти та їх еквiваленти та iншi оборотнi фiнансовi активи. Товариство має рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, як, наприклад, торгова кредиторська i дебiторська заборгованiсть, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної дiяльностi. Полiтика товариства не передбачає торгiвлi фiнансовими iнструментами. Товариству властивi кредитний ризик, ризик лiквiдностi i ринковий ризик. Загальна програма управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi та неефективностi фiнансового ринку України, i спрямована на зменшення його потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан товариства. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Ринковий ризик Ринковнй ризик - це ризик того, шо справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiп. Ринковi цiни мiстять у собi три типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик та iншi цiновi ризики. Ризик лiквiдностi Товариство здiйснює аналiз строкiв погашення активiв i зобов'язань i планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Потреби товариства в коротко- i довгостроковiй лiквiдностi здебiльшого забезпечуються за рахунок грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Товариству властивий кредитний ризик вiд операцiйної дiяльностi (насамперед, за торговельною дебiторською заборгованiстю) i вiд фiнансової дiяльностi, включаючи депозити в банках i фiнансових установах, операцiї з iноземною валютою та iншi фiнансовi iнструменти. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести до iстотної концентрацiї кредитного ризику Товариства, складаються в основному iз коштiв у банку, короткострокових депозитiв, а також торгової та iншої дебiторської заборгованостi. 20.ЧИСТИЙ ПРИБУТОК НА АКЦIЮ Сума базового прибутку на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, що припадає на власникiв звичайних, на середньозважене число звичайних акцiй, якi знаходяться в обiгу протягом року. Базовий прибуток на акцiю за 2017-й рiк, є таким: (тис.грн) 2016 2017 Чистий прибуток (збиток), що припадає на власникiв звичайних акцiй - Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу - Сума базового прибутку (збитку) на акцiю в гри - На 31 грудня 2017 р. товариство не мало потенцiйних звичайних акцiй. Голова правлiння Дiмоглов К.К. Головний бухгалтер ________________ Вєлєва О.М..

д/н

д/н

д/н